901238-73-1

4-Morpholinecarboxylic acid, 2-[(3-bromo-4-methoxyphenyl)methyl]-,1,1-dimethylethyl ester, (2R)-