897962-34-4

O-[2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]ethyl]-L-Tyrosine methyl ester