77940-78-4

Benzoic acid, 4-(nonyloxy)-, 4-[[(4-ethoxyphenyl)imino]methyl]phenylester