658037-15-1

Benzoic acid,4-[[4-hydroxy-6-[[[(3-methoxyphenyl)methyl]amino]carbonyl]-3-quinolinyl]methyl]-