623950-02-7

4-(Aminocarbonyl)-N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-2,6-dimethyl-L-phenylalanine