105797-37-3

2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one,2-[4-[3-[4-[(4-chlorophenyl)methyl]-1-piperidinyl]propoxy]phenyl]-2-[3-(dimethylamino)propyl]-4-methyl-, ethanedioate (1:2)